Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9, 797 - 806

Overzichtsartikel

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

achtergrond Agressie-incidenten zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse realiteit op een forensische psychiatrische behandeleenheid voor jongeren.
doel Een literatuuroverzicht bieden over de prevalentie van agressie-incidenten en het agressiebeleid in de (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie. Toelichten van de uitwerking van een geprotocolleerd agressiebeleid op een nieuwe forensische jeugdpsychiatrische behandelunit.
methode Een systematische literatuurstudie van Engelstalige en Nederlandstalige artikelen vanaf 1990 met PubMed en Psycinfo.
resultaten Slechts 10 publicaties vermelden prevalentiegegevens van agressie-inci­denten op kinder- en jeugdpsychiatrische behandeleenheden. Literatuur over concrete beleidsmatige richtlijnen bestaat vrijwel niet. Van de opgenomen jongeren vertoont 27 tot 78% een vorm van agressie. Het gebrek aan een eenduidige definitie en verschillen in de onderzoeksopzet maken een betrouwbare vergelijking onmogelijk. Op de nieuwe behandelunit maakten wij enerzijds gebruik van statische, structurele veiligheidsmaatregelen zoals aanpassingen van de infrastructuur en anderzijds van dynamische maatregelen, zoals goede training van het personeel, registratie en evaluatie van incidenten en continue risico-inschatting.
conclusie Er bestaan geen aanwijzingen voor meer agressie-incidenten op een forensische jeugdpsychiatrische behandelunit vergeleken met reguliere jeugdpsychiatrische settings. Verder onderzoek naar de prevalentie en naar kenmerken van incidenten is nodig om handvatten te bieden voor een goed beleid. Dit beleid omvat zowel structurele als relationele beveiliging, waarbij een systematische registratie van incidenten en continue risicotaxatie belangrijke pijlers zijn.

trefwoorden adolescenten, agressie, beleid, forensische psychiatrie, prevalentie