Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5, 419 - 428

Oorspronkelijk artikel

Het godsbeeld in relatie tot autistische trekken en kerkelijke achtergrond

H. Schaap-Jonker, J. van Schothorst-van Roekel, B. Sizoo

achtergrond Autismespectrumstoornissen (ass) komen voor bij 0,6 tot 1% van de bevolking en worden, onder andere, gekenmerkt door problemen met sociale wederkerigheid en beperkingen in abstract voorstellingsvermogen. Het ligt voor de hand dat deze kenmerken van ass invloed hebben op de persoonlijke religie en het godsbeeld van deze mensen, net als bijvoorbeeld religieuze cultuur.
doel Nagaan in hoeverre de geloofsbeleving van religieuze patiënten met ass samenhangt met autistische kenmerken dan wel kerkelijke achtergrond.
methode Aan 78 autochtone protestantse volwassenen met ass, in behandeling bij een instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg, werd gevraagd de ‘Vragenlijst Godsbeeld’ (vgb) en de ‘Autisme Quotiënt’ (aq-nl) in te vullen. In deze dwarsdoorsnedestudie werden de verschillende aspecten van het godsbeeld gerelateerd aan autistische kenmerken en kerkelijke achtergrond.
resultaten Naarmate patiënten meer autistische kenmerken rapporteerden, ervoeren zij meer angst ten opzichte van God en minder positieve gevoelens. Een bevindelijk gereformeerde achtergrond hing eveneens samen met meer angst in relatie tot God.
conclusie Bij religieuze patiënten met ass dient men rekening te houden met een angstig en minder positief godsbeeld. Het angstige godsbeeld is sterker aanwezig bij de bevindelijk gereformeerde subgroep.

trefwoorden autisme, bevindelijk gereformeerden, godsbeeld, religie