Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 211 - 221

Oorspronkelijk artikel

De determinanten van separaties in een psychiatrische instelling: een naturalistisch en exploratief onderzoek

M.G. Vollema, S.J. Hollants, C.J. Severs, A.J.K. Hondius

achtergrond Bij het separeren van psychiatrische patiënten spelen patiënt-, personeelsen afdelingsvariabelen een rol. Er is relatief weinig onderzoek waarin deze variabelen in samenhang zijn onderzocht als determinanten van separatie.
doel In een multivariaat onderzoek de invloed bepalen op het besluit tot separeren van een psychiatrische patiënt van enkele patiënt-, personeels- en afdelingsvariabelen. Op grond van de uitkomsten specifieke interventies realiseren om het aantal separaties in onze ggz-instelling terug te dringen.
methode Van 78 patiënten die gesepareerd werden, en van 96 vergelijkbare controlepatiënten (die niet op dat moment gesepareerd waren), werden aansluitend gegevens verzameld op een aantal gekwantificeerde patiënt-, personeels- en afdelingsvariabelen. In dit retrospectieve crosssectionele onderzoek werd multivariate logistische regressieanalyse uitgevoerd (hiermee kunnen wel samenhangen, maar geen causale verbanden onderzocht worden).
resultaten Er werden statistisch significante verbanden gevonden met enkele patiëntvariabelen, te weten prikkelbaarheid en motorische vertraging (negatief verband), en de personeelsvariabele subjectief gevoel van veiligheid van de verpleging op de dag van de separatie. Overigens werden er veel meer niet-significante samenhangen gevonden.
conclusie Interventies om het aantal separaties te verminderen binnen onze instelling zouden zich kunnen richten op de prikkelbaarheid en motorische vertraging van de patiënt en op het gevoel van veiligheid van de verpleegkundigen.


trefwoorden determinanten, multivariaat, separatie