Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 715 - 726

Oorspronkelijk artikel

Validering van twee meetinstrumenten voor routine outcome monitoring in de psychiatrie: de HORVAN-studie

V.J.A. Buwalda, S. Draisma, J.H. Smit, J. Swinkels, W. van Tilburg

achtergrond Transparantie in de psychiatrie kan worden vergroot door de inzet van meetinstrumenten voor routine outcome monitoring (rom). Instrumenten moeten snel en een­voudig toepasbaar zijn, psychometrische kwaliteit bezitten en gevoelig zijn voor verandering. Ook moeten ze inzicht geven in klachten en in interpersoonlijk en sociaal­maatschappelijk functioneren.
doel Onderzoeken in hoeverre de combinatie van de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) en de Outcome Questionnaire (oq) in de Nederlandse situatie aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet en hoe deze zich tot de Symptom CheckList (scl-­90) verhoudt.
methode Gegevens van 148 patiënten van drie meetmomenten waren bruikbaar voor analyse. De instrumenten werden onderzocht op psychometrische eigenschappen en sensitiviteit voor verandering.
resultaten De drie schalen vertoonden hoge waarden voor interne consistentie (Cronbachs alfa). De HoNOS­totaalscore en de subschalen van de oq correleerden respectievelijk redelijk tot goed met de scl-­90 ­totaalscore (convergente validiteit). Bij de eerste meting scoorden personen met comorbide diagnose het slechtst (discriminante validiteit). De klinisch significante verbetering tussen T1 en T2 en tussen T2 en T3 was voor de drie meetinstrumenten voldoende hoog.
conclusie De combinatie van het beoordelingsinstrument HoNOS en de zelfrapportagelijst oq blijkt geschikt voor rom in de psychiatrie

trefwoorden klinisch significante verbetering, routine outcome monitoring, valideringsonderzoek