Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2, 73 - 82

Oorspronkelijk artikel

Vlaanderen versus Nederland: verschillen in depressieve klachten bij mannen en vrouwen gemeten met de CES-D8

S. Van de Velde, K. Levecque, P. Bracke

achtergrond Een consistente bevinding in internationaal onderzoek is de hogere prevalentie van depressie bij vrouwen dan bij mannen, maar de vraagt rijst of en in welke mate dit verschil een gevolg is van meetbias in populatieonderzoek.
doel Beschrijven van genderverschillen in depressieve klachten in de Vlaamse en Nederlandse algemene bevolking.
methode We gebruikten gegevens van de European Social Survey uit 2006 en 2007 (n = 3014), waarbij depressieve klachten gemeten werden aan de hand van de 8-itemversie van de Center of Epidemiological Studies Depression Scale (ces-d). Eerst modelleerden we de psychometrische eigenschappen van de schaal, waarbij we zowel de betrouwbaarheid als de factoriële validiteit onderzochten. We vergeleken vervolgens de genderverschillen en regionale verschillen in de gemiddelden van depressieve klachten zoals gemeten met de ces-d8-schaal. Ten slotte onderzochten we in welke mate deze depressieve klachten samenhingen met familiale en sociaaleconomische risicofactoren.
resultaten Onze studie duidde op een goede betrouwbaarheid en factoriële validiteit van de ces-d8. Onze resultaten bevestigden bovendien hogere gemiddelden van depressieve klachten bij vrouwen dan bij mannen. Vlamingen rapporteerden gemiddeld minder depressieve klachten dan Nederlanders, maar hun scores waren ook meer verspreid.
conclusie De gevonden verschillen konden ten dele verklaard worden door differentiële familiale en sociaaleconomische posities.

trefwoorden CES-D8, depressie, gender