Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 10, 761 - 765

Gevalsbeschrijving

Aripiprazol en acute dystonie

G. Komen, F. Van Den Eede, G. Dom

samenvatting
Naar aanleiding van een 22-jarige patiënte bij wie acute dystonie optrad tijdens de behandeling met aripiprazol werd een literatuuronderzoek verricht naar het vóórkomen van dit verschijnsel. Hieruit kon besloten worden dat aripiprazol een gunstig profiel heeft wat betreft extrapiramidale bijwerkingen, maar mogelijk is de rapportering van deze bijwerkingen in de literatuur onvolledig. In het kader van de post-marketingsurveillance blijft het daarom belangrijk om dergelijke gevallen te rapporteren.

 

trefwoorden aripiprazol, dystonie, extrapiramidale symptomen