Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 279 - 289

Oorspronkelijk artikel

Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-kerkelijke patiënten

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger

achtergrond Cultuur kan een belangrijke invloed hebben op de manier waarop een depressie beleefd, geuit of gepresenteerd wordt. Bevindelijk gereformeerden vormen een orthodoxprotestantse culturele minderheid in Nederland. Mogelijk presenteert deze groepering zich met andere symptomen tijdens een depressie dan niet-kerkelijke patiënten.
doel Nagaan of bevindelijk gereformeerde patiënten met een depressie andere symptomen hebben dan niet-kerkelijke patiënten.
methode Aan 70 autochtone volwassenen met een depressie in de ambulante geestelijke gezondheidszorg werd gevraagd een depressie-zelfscorelijst (Beck Depression Inventory II, bdi-ii) in te vullen. Totaalscore en scores op symptoomclusters bij bevindelijk gereformeerden en nietkerkelijken werden met elkaar vergeleken. resultaten Bevindelijk gereformeerden hadden vergeleken met niet-kerkelijken op de bdi-ii een lagere totaalscore en in het bijzonder een lagere score op de symptoomclusters suïcidaliteit en beperking in functioneren.
conclusie Bevindelijk gereformeerden verschillen van niet-kerkelijken in de wijze hoe zij zich presenteren op een depressie-zelfscorelijst tijdens een depressie. Omdat bevindelijk gereformeerden mogelijk dissimuleren en langer doorgaan, lopen ze een verhoogde kans op onderdiagnostiek en -behandeling. Dit onderzoek illustreert dat inzicht in de religieuze achtergrond van (autochtone) patiënten van belang kan zijn voor goede psychiatrische diagnostiek.

trefwoorden bevindelijk gereformeerden, depressieve stoornis, religie, symptomen