Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 3

Symposia

Wilsbekwaamheid en de vrije wil

A. Vellinga

S-41

achtergrond Bij het nader beschouwenvan het begrip wilsbekwaamheid ligt de vraag voor de hand in hoeverre dit begrip al dan niet samenhangt met het vraagstuk van de vrije wil. Het begrip wilsbekwaamheid wordt vanuit diverse filosofische stromingen gedefinieerd en geconceptualiseerd, maar vreemd genoeg wordt wilsbekwaamheid in deze beschouwingen nauwelijks met concepten over de vrije wil in verband gebracht. In dit betoog zal worden onderzocht op welke wijze denkbeelden over wilsbekwaamheid en de vrije wil al dan niet met elkaar in verband kunnen worden gebracht en welke gevolgen dit heeft voor het verder conceptualiseren van het begrip. Dit is van belang omdat wilsbekwaamheid met de ontwikkeling van een nieuwe behandelwet mogelijk een steeds belangrijkere plaats in het dagelijks psychiatrisch handelen zal gaan innemen.
doel Vanuit filosofisch perspectief over de vrije wil reflecteren over het begrip wilsbekwaamheid in het dagelijks psychiatrisch handelen.
methoden Een literatuuroverzicht (nationaal en internationaal) over het begrip wilsbekwaamheid en de vrije wil, met hierop volgend een conceptuele analyse.
resultaten Een analyse vanuit een filosofisch kader over de vrije wil kan helpen om het begrip wilsbekwaamheid voor de praktijk nader vorm te geven.
conclusie Wilsbekwaamheid is is een complex begrip, waarbij vanuit diverse filosofische stromingen een betekenis wordt gegeven. Een nadere analyse over hoe deze betekenissen van wilsbekwaamheid samenhangen met theorieën over de vrije wil kan helpen het begrip wilsbekwaamheid verder te conceptualiseren en operationaliseren voor de dagelijkse praktijk.

Literatuur

Leeuwen, E. van, & Vellinga, A. (2004). Knowing well or living well: is competence relevant to moral experience and capacity in clinical decision- making? Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.