Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4, 271 - 282

Oorspronkelijk artikel

De vergelijking van de effectiviteit van twee behandelingsstrategieën bij opgenomen patiënten met een depressieve stoornis

T.K. Birkenhäger, W.W. van den Broek, P.G. Mulder, J.A. Bruijn, P. Moleman

achtergrond Er bestaat nog steeds onduidelijkheid betreffende de behandeling van eerste keus van opgenomen patiënten met een depressieve stoornis en de te volgen strategie bij onvoldoende resultaat.
doel Het vergelijken van de effectiviteit van imipramine en fluvoxamine bij opgenomen patiënten met een depressieve stoornis, bij onvoldoende respons gevolgd door lithiumadditie.
methode Na een medicatievrije periode en vier dagen enkelblinde placebobehandeling werden de patiënten, dubbelblind, gerandomiseerd verdeeld in een groep behandeld met imipramine en een groep behandeld met fluvoxamine (fase 1); beide antidepressiva werden gedoseerd op geleide van een tevoren bepaalde therapeutische plasmaspiegel. Het effect van de antidepressiva werd vier weken na het bereiken van de streefspiegel geëvalueerd. Bij onvoldoende respons werd lithium toegevoegd aan het antidepressivum (fase 2). De respons op lithiumadditie werd drie weken na het bereiken van een therapeutische lithiumspiegel geëvalueerd.
resultaten Aan het onderzoek namen 138 patiënten deel. Aan het eind van fase 1 was de effectiviteit van imipramine significant hoger dan die van fluvoxamine, volgens de Clinical Global Impression Scale (Improvement). Remissie werd bereikt bij 16 (23%) patiënten met imipramine en bij 10 (15%) patiënten met fluvoxamine; dit verschil was niet significant. Aan het eind van fase 2 werd remissie bereikt bij 41 (59%), respectievelijk 27 (40%) patiënten, een significant verschil in het voordeel van de imipraminestrategie.
conclusie Imipramine gevolgd door lithiumadditie is effectiever dan dezelfde strategie met fluvoxamine.

trefwoorden depressieve stoornis, fluvoxamine, imipramine, lithiumadditie