Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 8, 515 - 524

Overzichtsartikel

Cannabis als risicofactor van schizofrenie

J.G.C. van Amsterdam, A. Opperhuizen, W. van den Brink

achtergrond Recente publicaties geven aan dat chronisch cannabisgebruik tot schizofrenie leidt. Vaak treden de eerste symptomen van schizofrenie op tijdens de adolescentie, waarin vaak ook voor het eerst met cannabis wordt geëxperimenteerd. Zodoende ligt een associatie tussen cannabisgebruik en het ontstaan van schizofrenie voor de hand.
doel Middels literatuuronderzoek het mogelijke causale verband tussen cannabisgebruik en schizofrenie onderzoeken.
methode Met behulp van Winspirrs is in Medline een literatuuronderzoek verricht met als trefwoorden 'cannabis-', 'marijuana abuse-' gecombineerd met 'schizophrenia-'; 'psychotic-disorders'; 'psychoses-substance-induced'.
resultaten De beschikbare literatuur wijst duidelijk op een associatie tussen het ontstaan van schizofrenie en cannabisgebruik, maar het bewijs voor een causaal verband tussen beide ontbreekt. Een aantal verstorende factoren (confounders) die geassocieerd zijn met het gebruik van cannabis en bijdragen aan het ontstaan van schizofrenie, kunnen in dit soort onderzoek echter niet worden uitgesloten. Daar waar hiervoor wel gepoogd is te corrigeren, nam de omvang van de geobserveerde associatie af en soms was deze niet langer statistisch significant. Ten slotte is het opmerkelijk, dat de sterke toename van het gebruik van cannabis in de algemene bevolking niet lijkt te hebben geresulteerd in een toename van de incidentie van schizofrenie. Waarschijnlijk kan het gebruik van cannabis (eerder) een schizofrene episode bij kwetsbare personen uitlokken en heeft chronisch of intensief gebruik van cannabis een nadelige invloed op het beloop van schizofrenie. Op basis hiervan wordt geadviseerd het gebruik van cannabis bij jongeren met een familiare belasting voor schizofrenie en bij patiënten met een schizofrene stoornis te ontmoedigen.
conclusie Op basis van deze overwegingen moet geconcludeerd worden, dat er geen afdoende bewijs is voor een causaal verband tussen cannabisgebruik en het ontstaan van schizofrenie en dat een dergelijk bewijs waarschijnlijk ook in de toekomst niet te leveren is. De voorgestelde sluiting van coffeeshops kan op basis van de voorliggende gegevens echter niet verdedigd worden.

trefwoorden cannabis, psychose, schizofrenie