Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 7

Oorspronkelijk artikel

Het beloop van depressie bij ouderen

A.T.F. Beekman, M.L. Stek, D.J.H. Deeg

Dit artikel is een weergave van een literatuurstudie naar wat er bekend is over het beloop van depressie bij ouderen. Gegevens over het beloop van in psychiatrische instellingen behandelde ouderen worden vergeleken met het beloop zoals zich dit in de algemene bevolking onder ouderen voordoet. In de psychiatrie reageert 50%-80% van de patiënten gunstig op geboden behandeling. Het risico op terugval of recidief lijkt echter groot, waarna opnieuw een groot deel van de patiënten met behandeling herstelt. Bij een globale vergelijking van vijftien studies blijkt het langer durende beloop in ongeveer 50%-60% gunstig te zijn. Lichamelijke ziekte, de duur en de ernst van de index-episode, de psychiatrische ziektegeschiedenis en comorbide cognitieve en persoonlijkheidsstoornissen hebben een voorspellende waarde voor het beloop. Overige variabelen zijn óf onvoldoende onderzocht óf lijken geen voorspellende waarde te hebben voor het beloop. In bevolkingsstudies lijkt het beloop ongunstiger dan in studies verricht onder psychiatrisch behandelde ouderen. Methodologische tekortkomingen van het beschikbare onderzoeksmateriaal worden besproken aan de hand van tien criteria. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor de klinische praktijk en voor toekomstig onderzoek.