Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 2

Oorspronkelijk artikel

Winterdepressie II: gedrag en coping voorspellen de respons op lichttherapie en het begin van een nieuwe depressieve episode

A.L. Bouhuys, E. Geerts, Y. Meesters, J.H.C. Jansen

Bij patiënten met een winterdepressie (WD) zijn gedrags- en psychologische aspecten bestudeerd in relatie tot de respons op lichttherapie en in relatie tot het tijdstip waarop een nieuwe depressieve episode begint. In onderzoek 1 is een op video vastgelegde interactie beschreven tussen 24 WD-patiënten tijdens een depressieve episode en een interviewer met ethologische methoden. De non-verbale aspecten van deze interactie, die voorafgaand aan een lichttherapie zijn gemeten, blijken samen te hangen met de grootte van de daarop volgende respons op lichttherapie. In onderzoek 2 zijn coping-gedrag en neuroticisme gemeten. Negenentwintig WD-patiënten in remissie rapporteren met meer depressie en ergernis/kwaadheid te reageren op stressvolle gebeurtenissen en hebben een hogere neuroticisme-score dan leden van een controlegroep. Een hogere score op ergernis/kwaadheid leidt tot eerder optreden van een nieuwe depressieve episode. Conclusie: De bevindingen sluiten aan bij psychologische depressietheorieën en onderstrepen het belang van gedrags- en psychologische factoren als mogelijke verklaringen voor het ontstaan van winterdepressie of voor de respons op lichttherapie.