Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 3, 251 - 262

Oorspronkelijk artikel

Normen en grenzen in de psychiatrische behandeling: beschouwingen over juridisering

J. Legemaate

Recentelijk is een aantal nieuwe wettelijke regelingen van kracht geworden, waaronder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze regelingen bevatten normen die van invloed zijn op het therapeutisch proces tussen hulpverlener en patiënt. Vanuit de hulpverlening worden genoemde regelingen getypeerd als juridisering. Na een algemene beschouwing over de functies van het recht en het vraagstuk van de juridisering, worden de Wet BOPZ en de WGBO aan een nadere analyse onderworpen. Geconcludeerd wordt dat beide regelingen in het algemeen positief moeten worden beoordeeld, maar dat onderdelen ervan kunnen leiden tot ongewenste vormen van juridisering. Dit vergt aandacht van en samenwerking door juristen en hulpverleners.