Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 1

Oorspronkelijk artikel

Het nut van bepaling van bloedspiegels van antidepressiva in de klinische praktijk

P. Moleman, J.A. Bruijn, J.H.M. Tulen

Bij de discussie of bepaling van bloedspiegels van antidepressiva nuttig is moet onderscheid worden gemaakt tussen de vraag of er een relatie bestaat tussen bloedspiegel en therapeutisch effect en of het nuttig is hiervan gebruik te maken bij de individuele patiënt. De relatie tussen bloedspiegel en effect is volgens alle deskundigen voor een aantal antidepressiva aangetoond, namelijk voor imipramine (plus actieve metaboliet desmethylimipramine), voor desmethylimipramine (desipramine) en voor nortriptyline. Meer twijfel bestaat er ten aanzien van amitriptyline en clomipramine. Voor andere klassieke en voor moderne antidepressiva zijn geen relaties tussen bloedspiegel en effect aangetoond. Wij laten zien dat de kans op therapeutisch effect van imipramine in de klinische praktijk vergroot kan worden met behulp van bepalingen van bloedspiegels. Geconcludeerd wordt dat bij behandeling met imipramine, des- methyl imipramine of nortriptyline de dosering op basis van bepaling van bloedspiegels dient te worden ingesteld. We zijn geneigd hetzelfde voor amitriptyline en clomipramine aan te bevelen. Bij alle andere antidepressiva is het met de huidige kennis niet zinvol de dosis op basis van bloedspiegels in te stellen, en dit kan zelfs contraproduktief zijn.

Inleiding