Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Forensic Psychiatry

Stalking and Psychosexual Obsession. Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment

Boon, J., & Sheridan, L. (Red.)

John Wiley & Sons, Chichester 2002 248 pagina's, ISBN 0 471 49459 3, £19,99

Stalking laat zich makkelijker intuïtief aanvoelen dan operationeel definiëren. Met name de concrete gedragingen die traditioneel tot het gedragsrepertoire van de stalker behoren - zich ophouden in de buurt van het slachtoffer, telefonische oproepen, brieven, e-mails - zijn vaak op zich niet storend of strafbaar, maar worden dat pas door hun repetitieve karakter en door de wens hiermee het slachtoffer, vaak een bekende, te bedreigen, te intimideren of te controleren.

De redactie van dit boek benadrukt de centrale plaats van de slachtoffers door de eerste vier hoofdstukken aan hen te wijden. We lezen over het sociale en psychologische profiel van het slachtoffer, over de verstrekkende psychologische gevolgen van stalking en over 'eerste hulp' aan slachtoffers die door de aanhoudende terreur in acute nood verkeren. Hoofdstuk drie beschrijft de vaak vergeefse pogingen van het slachtoffer om de stalking te ontlopen. Niet zelden zal de stalker die pogingen interpreteren als een aanmoediging om met de stalking door te gaan.

In hoofdstuk vijf wordt de stap naar de dader gezet met de presentatie van een nieuwe classificatie gesteund op empirische data. De meest frequente vorm van stalking wordt gepleegd door rancuneuze ex-partners. De tweede vorm, stalking gepleegd door hopeloos verliefden, wordt aangedreven door obsessieve idealisering van het slachtoffer. Bij de twee resterende vormen, stalking op grond van waangedachten (erotomanie) en sadistische stalking, staan psychopathologische stoornissen op de voorgrond.

Deze classificatie suggereert verbanden met andere vormen van gedragsstoornissen, die in de volgende hoofdstukken aan bod komen: stalking en diverse vormen van geweld, stalking en psychopathologie (obsessieve verliefdheid, waanstoornissen, parafilieën). Er volgen nog enkele capita selecta over bijzondere problemen: stalking door kinderen en adolescenten, en cyberstalking. Een hoofdstuk over wetgeving in verband met stalking besluit dit boek.

Dit boek geeft een algemeen overzicht van de actuele kennis inzake stalking. Omdat het zich richt tot haast alle professionelen die met stalking in aanraking kunnen komen - van juristen tot gespecialiseerde forensische hulpverleners - is de inhoud vaak oppervlakkig en ongelijk van kwaliteit. Het hoofdstuk over psychopathologie en behandeling van stalkers blijft steken in clichés en algemeenheden. Hoofdstuk vijf met de empirisch gefundeerde classificatie is erg interessant, maar vreemd genoeg wordt die classificatie in geen enkele van de andere hoofdstukken gebruikt. De redactie had wat meer inspanningen mogen leveren om de verschillende hoofdstukken beter op elkaar af te stemmen.

D.N.A. van de Putte