Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 7

2013 309 cover allen

General Psychiatry

Essentials of psychiatric diagnosis. Responding to the challenge of DSM-5

Allen Frances

The Guilford Press, New York 2013 218 pagina’s, isbn 978-14-625-1348-2, $ 29,75

Dit boek, waarvan de titel zou kunnen worden vertaald als ‘Inleiding tot de psychiatrische classificatie volgens dsm-5’, is geschreven voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij de psychiatrische diagnostiek.

In het inleidende hoofdstuk beschrijft Frances de opbouw van het boek en geeft een toelichting op het gebruik. Ook wijst hij op belangrijke elementen van een goed diagnostisch interview: een goede arts-patiëntrelatie, waarbij het diagnostisch proces als een coproductie van arts en patiënt wordt opgevat; het juiste midden tussen voorbarige diagnostische conclusies en uitgestelde werkhypothesen; een goed evenwicht tussen open en gesloten vragen; toepassing van de oriënterende kernvragen om accuraat op de vermoede diagnose te kunnen inzoomen; alertheid op ‘klinische betekenis’ (clustering van symptomen tot diagnostische categorieën; aanwezigheid van duidelijk aantoonbaar lijden en een beperking van het functioneren); een kosten-batenanalyse (voor- en nadelen van een psychiatrische diagnose voor de patiënt); beperkte klinische betekenis van comorbiditeit (meerdere classificaties volgens dsm-5 kunnen etiopathogenetisch gecor­releerd zijn); geduld bij diagnostische onduidelijkheid (realistisch gebruik van de categorieën ‘niet gespecificeerd’; terughoudendheid met de zogenaamde ‘andere’ stoornissen); regelmatige toetsing van de werk­hypothese; verslaglegging van de diagnostische overwegingen in het dossier (Hoe bent u tot de diagnose gekomen? De prijs van een verkeerde diagnose kan zeer hoog zijn).

De auteur vervolgt met een korte beschrijving van zes stappen om tot een stepped diagnosis te komen.

In de hoofdstukken 2 t/m 18 worden de diagnostische categorieën beschreven. De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd: oriënterende kernvragen, globale beschrijving van de stoornis (symptomen), differentiaaldiagnostische overwegingen, diagnostische aandachtspunten, waarschuwingen en adviezen tot terughoudendheid ter voorkoming van diagnostische inflatie en de hierdoor veroorzaakte vervaging tussen stoornis en normaliteit.

De index van psychiatrische stoornissen aan de hand van symptomen is voor de beginnende diagnosticus een praktische aanvulling.

Op pagina 73 trof ik een onvolkomenheid aan. Onder de differentiaaldiagnostische overwegingen bij angststoornissen door een somatische aandoening staat vermeld dat een primaire angststoornis ‘aan het gebruik van een middel voorafgaat’. Dit moet natuurlijk zijn ‘aan het optreden van een somatische aandoening voorafgaat’.

Het boek verdient een prominente plaats in het onderwijs in de psychiatrische classificatie en diagnostiek. In de kliniek vormt het een goed fundament voor het gebruik van de paperbackuitgave van de dsm-5, die ongetwijfeld niet lang op zich zal laten wachten.

Literatuur

H.A.A. de Berk