Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Systematische review/overzichtsartikel

Lengte en opbouw

In een systematische review of overzichtsartikel bespreekt u vanuit de literatuur de evidentie over een klinisch relevant onderwerp. 

Lengte en opbouw

Maximaal 4000 woorden inclusief samenvatting, summary met Engelse titel, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en tabellen en figuren, exclusief referenties.

Volg zoveel mogelijk de richtlijnen voor systematische review: (www.prisma-statement.org).

Geef in de inleiding een duidelijke vraagstelling. Bespreek in de methode op heldere wijze de toegepaste zoekstrategie en de selectie van de literatuur. Geef daarna de resultaten en een kritische bespreking van de bevindingen. Sluit af met conclusies.

Samenvatting en summary

Structureer de samenvatting en de summary volgens een vast stramien, met de kopjes: achtergrond, doel, methode, resultaten en conclusie. Klik HIER voor een voorbeeld. Zorg voor een informatieve samenvatting zonder dat u in telegramstijl schrijft. De lengte is maximaal 200 woorden.

 

Literatuur

Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties. 

NB: De redactie kan na beoordeling beslissen tot een lager aantal maximum woorden voor het manuscript.