Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 10, 888 - 895

Proefschriftartikel

Kwaliteitssystemen in de Nederlandse ggz hebben weinig impact op de praktijk van de zorg

M. van Geffen, T. Brandsen, C.J. Lako, O.M. Brand-De Wilde

achtergrond Kwaliteitssystemen zijn tegenwoordig een belangrijk en veelgebruikt middel om de kwaliteit van zorg in de ggz te volgen, transparant te maken en te verbeteren. Echter, er is weinig bekend over de impact van deze systemen op de praktijk van de zorg.
doel De impact van kwaliteitssystemen bepalen en verklaren.
methode Een combinatie van kwalitatieve (focusgroepen, documentanalyse en interviews) en kwantitatieve (vragenlijst, literatuuranalyse) dataverzameling en analyses vanuit verschillende theoretische inzichten.
resultaten Er zijn veel kwaliteitssystemen beschikbaar, terwijl de impact van deze systemen op de praktijk van de zorg beperkt is. Veel systemen zijn niet bekend en worden niet of inadequaat gebruikt. Het uitblijven van impact kan worden verklaard op grond van de rolonduidelijkheid en het wantrouwen in de sector. Dat bepaalde systemen wel worden gebruikt, kan grotendeels worden verklaard door de individuele voorkeuren van professionals.
conclusie De huidige inzet van kwaliteitssystemen is erg inefficiënt. Er is een gebrek aan een gezamenlijke definitie van kwaliteit en de kwaliteitsinformatie uit de systemen is complex. Dit maakt sturing op de kwaliteit van zorg lastig. Daarnaast speelt er veel wantrouwen jegens de sector, waardoor systemen eerder worden ingezet voor controle dan voor kwaliteitsverbetering.

trefwoorden geestelijke gezondheidszorg, impactanalyse, kwaliteitssystemen