Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 200 - 204

Essay

De ontwikkeling van een forensisch psychiatrisch curriculum in Vlaanderen en Nederland

K. Goethals, S. Roza

achtergrond Bijna dagelijks komen forensisch-psychiatrische onderwerpen in de media. Ook is er regelmatig politieke aandacht voor dit werkveld, dat zich bevindt op het grensvlak van psychiatrie en recht. Álle psychiaters, dus niet alleen forensisch werkende, dienen voortdurend afwegingen te maken tussen veiligheid van de maatschappij en kwalitatief goede zorg voor psychiatrische patiënten. Het is daarom verbazingwekkend dat er in het huidige curriculum voor medisch studenten en in de opleidingen van artsen tot psychiater slechts beperkte aandacht is voor het domein van de forensische psychiatrie.
doel In kaart brengen van relevante thema’s die aan bod moeten komen bij het onderwijs en de opleiding in de forensische psychiatrie.
methode Bespreken van de voornaamste bevindingen aan de hand van recente beleidsteksten en wetenschappelijke literatuur.
resultaten Er zijn vier relevante thema’s waarop de forensische psychiatrie een toevoeging betekent voor de algemene psychiatrische opleiding, namelijk kennis van het straf(proces)recht; risicotaxatie en -management; professioneel gedrag en ethiek; rapporteren voor de rechtbank. Voor psychiaters die zich op forensisch gebied nader willen bekwamen, bestaat in Nederland de opleiding tot pro Justitia-rapporteur. Sinds eind 2015 is er in Vlaanderen de bijzondere beroepsbekwaamheid in de forensische psychiatrie.
conclusie Versteviging van het forensisch-psychiatrisch onderwijs en de opleiding leidt ertoe dat álle psychiaters voldoende forensisch-psychiatrische kennis en vaardigheden ontwikkelen gedurende hun opleiding, zowel in België als in Nederland. Gegeven het grote maatschappelijke belang blijft aandacht voor dit werkveld relevant.

trefwoorden curriculum, forensische psychiatrie, opleiding