Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 646 - 647

2017 309 cover van yperen

Algemene psychiatrie

Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector (2e geh. herz. ed.)

Tom Van Yperen, Jan Willem Veerman, Bas Bijl (red.)

Lemniscaat, Rotterdam 2017 537 pagina’s, isbn 978-90-477-1003-5, € 34,95

Zicht op effectiviteit is een boek dat als basisliteratuur zou moeten dienen voor iedereen die binnen de huidige jeugdhulp mee vorm wil geven aan de verdere ontwikkelingen binnen dit dynamische landschap. Hoewel het boek niet direct uitnodigt tot ontspannen lezen door het nogal technische taalgebruik en het ontbreken van ondersteunend fotomateriaal of tekeningen, is het een zeer bruikbare handleiding voor hulpverleners. Het kost de lezer enige tijd om door de eerste pagina’s te geraken, maar deze zijn echt onmisbaar om een goed idee te krijgen van het hoofdthema van dit boek, te weten: hoe kunnen we door samenwerking via meten, spreken en verbeteren bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve zorg binnen de jeugdsector?

Het boek geeft een gedetailleerde beschrijving van resultaatgerichte ontwikkeling van interventies (rgoi) in de jeugdzorg, vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen op verschillende niveaus. De inzet van het boek is dan ook om continu de wisselwerking tussen cliënt, hulpverleners, maatschappij, beleid en onderzoekers, zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. En vooral ook om betrokkenen zicht te geven op de zinvolheid en de onmisbaarheid van rgoi vanuit hun eigen activiteiten. De auteurs slagen er op wonderbaarlijke wijze in een systeem te presenteren waarbij zij beargumenteren wat de meerwaarde van het gebruik en de toepassing van rgoi inhoudt, zowel op meso- als op macroniveau.

In het eerste deel schetsen zij een algemeen kader van de rgoi, in het tweede deel komen voorbeelden uit de praktijk (good practices) aan bod en het derde deel biedt handvatten voor uitwerking en een uitgebreide slotbeschouwing verwijst naar de toekomst ervan binnen het jeugdhulplandschap. Hoewel geschreven door Nederlandse auteurs is het boek ook wel degelijk bruikbaar binnen een Vlaamse context. Thema’s bij het verbeteren van effectiviteit in de zorg zijn namelijk in beide gebieden hetzelfde, namelijk: Wat is bekend? Wat is effectiviteit? Hoe kan die worden vastgesteld? Hoe kunnen deze gegevens nuttig zijn bij verbetering van zorg?

Het boek telt dertig schrijvers, die erin geslaagd zijn om samen een coherent verhaal te brengen dat bij kan dragen aan de vorming van (visie rond) effectiviteit in het algemeen. De afzonderlijke hoofdstukken sluiten goed op elkaar aan en zijn ook afzonderlijk goed leesbaar, waardoor de lezer zelf kan kiezen welk thema verdieping nodig heeft voor zijn/haar onderliggende doelstelling bij het lezen van dit boek.

Een onmisbaar boek voor iedereen die mee vorm wil geven aan verbetering van de zorg binnen de jeugdhulp.

S. Wilson, Kinder- en jeugd- en forensisch psychiater, Lebbeke