Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9, 537 - 545

Essay

Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood

C.L. Mulder, J. van Weeghel, A. Wierdsma, J. Zoeteman, A. Schene

achtergrond De laatste jaren zijn personen met verward gedrag (‘verwarde personen’) vaak in het nieuws vanwege overlast. Er is veel discussie over de interpretatie van het begrip ‘verwarde personen’, de cijfers hierover, de voorgestelde aanpak en de rol van ggz.
doel Kritische beschouwing van het begrip ‘verwarde personen’, de vermeende toename en de rol van de ggz hierbij.
methode Literatuurstudie en bespreking van relevante documenten over personen met verward gedrag van de laatste 25 jaar.
resultaten Het begrip ‘verwarde personen’ is een verzamelnaam voor een groep die door de politie als zodanig is bestempeld. Het aantal verwarde personen geregistreerd door de politie neemt toe, evenals het aantal suïcides en Bopz-maatregelen. Dit laat een mogelijke trend zien van meer mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. De vraag is of het hier gaat om een nieuwe groep, dan wel een andere benaming voor mensen die al eerder, onder andere namen, onder de openbare ggz (oggz) vielen. Het Aanjaagteam Verwarde Personen deed aanbevelingen om deze vermeende stijging tegen te gaan: meer preventie en betere samenwerking tussen de ggz en gemeentelijke instanties zoals sociale wijkteams. Onze stelling is dat de ggz een taak heeft in de frontlinie van de oggz bij het leveren van laagdrempelige diagnostiek, bemoeizorg en behandelingen voor mensen met psychiatrische aandoeningen die vaak geen zorg willen. Dit vergt passende financiering, goede samenwerkingsafspraken en het wegnemen van bureaucratische drempels voor zorgmijdende patiënten zoals het eigen risico.
conclusie Personen met verward gedrag betreft een verzamelterm voor mensen met een acute (zorg)nood en met onaangepast gedrag in de openbare ruimte. Zij vormen een deel van de oggz-doelgroep die al langer onder diverse namen bestond. Mensen in acute (zorg)nood zijn van alle tijden. Dit vergt een structureel aanbod van integrale bemoeizorg met sociale en medische (ggz-)expertise, die zorgt voor vroegtijdige signalering, diagnostiek en behandeling/begeleiding, waardoor mensen die door de mazen van de zorg vallen niet aan hun lot zijn overgelaten.

trefwoorden ggz, openbare geestelijke gezondheidszorg, personen met verward gedrag