Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 7, 504 - 512

Oorspronkelijk artikel

Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagementtraining bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie

A. Muntingh, M. Laheij, H. Sinnema, M. Zoun, A. van Balkom, A. Schene, J. Spijker

achtergrond Er bestaat geen evidence-based rehabilitatieaanbod in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor patiënten met chronische angst en/of depressie.
doel Evalueren van het effect van de module ‘Rehabilitatie door zelfmanagement’ op kwaliteit van leven en klachten na zes maanden bij deze patiëntgroep in de ambulante gespecialiseerde ggz.
methode In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (Nederlands Trial Register nummer 3335) werden patiënten toegewezen aan het volgen van de module (interventiegroep) of gebruikelijke zorg (controlegroep). Na zes maanden werd de verandering in kwaliteit van leven (World Health Organisation Quality of Life assessment, Brief version; whoqol-bref) en verandering in angstklachten (Beck Anxiety Inventory; bai) en depressieve klachten (Patiënt Health Questionnaire; phq-9), geëvalueerd met behulp van linear mixed modelsanalyses.
resultaten Er werden 141 patiënten geïncludeerd bij 12 ggz-instellingen. Na zes maanden werd geen significant verschil in kwaliteit van leven en klachten gevonden tussen de interventie- en de controlegroep, met verschilscores op respectievelijk de whoqol-bref, bai en phq-9: 0,74 (p = 0,63), 0,39 (p = 0,81) en -0,07 (p = 0,95). Hogere scores op de bai en phq-9 bij de voormeting hadden een negatieve invloed op het effect van de interventie.
conclusie De module laat na zes maanden geen significant effect zien op niveau van kwaliteit van leven en klachtniveau tussen interventie- en de controlegroep. Resultaten weerspiegelen de chroniciteit van de klachten en de invloed hiervan op kwaliteit van leven in deze patiëntengroep.

trefwoorden angst, chroniciteit, depressie, gerandomiseerd onderzoek, klachtniveau, kwaliteit van leven, rehabilitatie