Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 5, 351 - 360

Oorspronkelijk artikel

Pilotstudie naar kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (KEHR); datagestuurd evalueren en leren

M.H. de Groot, R.F.P. de Winter, W. van der Plas, A.J.F.M. Kerkhof

achtergrond Onderzoek heeft laten zien dat multidisciplinaire evaluatie van suïcide leidt tot afname van suïcide in ggz-instellingen. Kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (kehr Suïcide) is een nieuw instrument waarmee dit in ggz-instellingen gerealiseerd kan worden. kehr is ontwikkeld op basis van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Het beoogt hulpverleners handvatten te geven voor een verbeterde aanpak van suïcidepreventie.
doel Beschrijven van het instrument en van de resultaten van een onderzoek waarin kehr op proef werd toegepast.
methode Naturalistische observatiestudie. Gedurende een jaar werd het instrument 22 keer ingezet bij de evaluatie van suïcides in een noordelijke ggz-instelling. Met kwalitatieve en kwantitatieve methoden analyseerden we het gebruiksproces.
resultaten Hulpverleners waren in hoge mate bereid om de kehr-vragenlijst in te vullen en te reflecteren op de uitkomsten. De bereidheid om op basis hiervan te leren van de suïcides was aanwezig. De data die via het instrument werden verzameld, leverden informatie op waarmee richtlijnimplementatie kan worden aangestuurd. De toepassing van kehr leidde niet automatisch tot de formulering van aanpassingen en verbeteringen van werkprocessen bij de behandeling van suïcidale patiënten.
conclusie Wij concluderen dat kehr veelbelovend is als bijdrage aan de implementatie van de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in ggz-instellingen. Om op basis van de uitkomsten verbeteracties te formuleren en te implementeren dienen afzonderlijke procedures te worden ontwikkeld en onderzocht. Het instrument is na registratie online beschikbaar voor ggz-instellingen in het Nederlandse taalgebied via www.mijnkehr.nl

trefwoorden evaluatie, suïcidaal gedrag, suïcide, vragenlijst