Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 105 - 113

Oorspronkelijk artikel

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

achtergrond Vlaanderen heeft een suïcidecijfer dat 82% hoger is dan dat van Nederland.
doel Met dit onderzoek gaan we na in welke mate Vlaanderen en Nederland van elkaar verschillen inzake risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide.
methode Door middel van een gestructureerde postenquête verzamelden we bij 2999 Vlamingen en Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar gegevens over hun psychisch welbevinden, hun suïcidaal verleden, de verkregen hulp en intenties om hulp te zoeken voor psychische problemen, kennis van het zorgaanbod, tevredenheid over de verkregen zorg en hun attitudes tegenover suïcide.
resultaten Het voorkomen van psychische problemen en het hebben van een suïcidaal verleden verschilden niet significant tussen Nederland en Vlaanderen. Meer Nederlanders hadden wel ooit hulp gekregen voor psychische problemen en ze hadden vaker de intentie om hulp te zoeken in de toekomst dan Vlamingen. Ook de kennis van en tevredenheid over de zorg waren beter in Nederland dan in Vlaanderen. In Nederland had men vaker een positieve, aanvaardende attitude tegenover suïcide dan in Vlaanderen.
conclusie In Nederland scoort men op het vlak van beschermende factoren tegen suïcide beter dan in Vlaanderen. We gaan in op enkele verklaringen voor deze verschillen en bespreken de implicaties voor het suïcidepreventiebeleid.

trefwoorden attitude, beschermende factoren, Nederland, risicofactoren, suïcide, Vlaanderen