Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 881 - 885

Korte bijdrage

Forensische kinder-, jeugd- en transitiepsychiatrie

R. Vermeiren, O.F. Colins, A. Popma, E. Mulder

achtergrond De afgelopen 20 jaar is een sterke toename te zien in onderzoek in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie.
doel Reflecteren op dit onderzoek.
methode Eerst gaan we in op de eigenheden van de forensische psychiatrie, en de consequenties daarvan voor het onderzoek. Vervolgens bespreken we kort enkele onderzoekslijnen, van prevalentie van psychiatrische stoornissen bij specifieke delictcategorieën tot neurobiologisch onderzoek.
resultaten De meerderheid van de jongeren in contact met justitie bleek een psychiatrische stoornis te vertonen, vooral gedragsstoornissen, adhd en middelenmisbruik, maar ook angststoornissen en depressieve stoornissen kwamen bij 10-20% van alle delinquente jongeren voor. Vooral het vóórkomen van meer dan één stoornis liet verband zien met de aard en ernst van het delictgedrag en met het disfunctioneren van de jongere. Actuele onderzoeken richten zich o.a. op de stressas van jongeren in relatie tot proactieve en reactieve agressie.
conclusie Het onderzoek in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Een van de uitdagingen voor de toekomst is de vertaling van onderzoeksbevindingen naar de praktijk.

trefwoorden forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie