Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 897 - 901

Korte bijdrage

Dimensionele maten bij autisme-spectrumstoornissen: weten we wat we meten?

W. De La Marche, I. Noens, J. Steyaert

achtergrond De laatste decennia werden veel onderzoeken gedaan met maten die kenmerken van autismespectrum-stoornis (ass) kwantificeren. Dit past bij de tendens om psychiatrische stoornissen en ontwik-kelingsstoornissen meer dimensioneel te benaderen. Zo ontstond ook het concept van het breder autismefenotype (bap).
doel Onderzoek doen naar het concept bap en naar de familiale overdracht van kwantitatieve autismekenmerken (qat).
methode Middels interviews en vragenlijsten maten we ass-kenmerken bij alle gezinsleden van 170 gezinnen met minstens één kind met ass.
resultaten We konden het bestaan van bap bevestigen bij vaders, evenals de overdracht van qat in families. De resultaten doen echter vermoeden dat wat gemeten wordt met vragenlijsten en interviews, afhangt van de onderzoekspopulatie en de context.
conclusie Op basis van deze resultaten en de literatuur hebben wij onze bedenkingen bij het interpreteren van onderzoeksresultaten en het klinisch en wetenschappelijk gebruik van deze instrumenten.

trefwoorden autismespectrumstoornis, informanteffect, kwantitatieve autismekenmerken