Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 886 - 891

Korte bijdrage

Prenatale invloeden en neuro-ontwikke-ling: associatie van zwangerschapsduur en geboortegewicht met non-verbaal IQ in de Generation R Studie

N.H. Grootendorst-van Mil, F.C. Verhulst, H. Tiemeier

achtergrond Van een aantal psychiatrische stoornissen wordt verondersteld dat verstoorde neuro-ontwikkeling hieraan ten grondslag ligt. Populatieonderzoek vanaf de vroege zwangerschap kan helpen ontrafelen welke prenatale factoren de neuro-ontwikkeling beïnvloeden.
doel Onderzoeken van de relatie tussen zwangerschapsduur en geboortegewicht met non-verbaal intelligentiequotiënt (iq) op de kinderleeftijd. Deze geboorte-uitkomsten kunnen worden gezien als een reflectie van de intra-uteriene omgeving.
methode Onderzoek bij 5893 (73,6%) kinderen die deelnamen aan de Generation R Studie. De zwangerschapsduur werd vastgesteld met echometingen. Het geboortegewicht werd omgezet in standaarddeviatiescores, gecorrigeerd voor zwangerschapsduur en geslacht. Op 6-jarige leeftijd werd het non-verbaal iq gemeten.
resultaten Zwangerschapsduur toonde, ook binnen de aterme periode, een lineair verband met non-verbaal iq, terwijl bij geboortegewicht een curvilineaire relatie met non-verbaal iq werd gevonden.
conclusie Zwangerschapsduur en geboortegewicht hebben onafhankelijk en op verschillende wijze een voorspellende waarde voor non-verbaal iq. Dit illustreert de verschillende mechanismen die kunnen leiden tot neuro-ontwikkelingsstoornissen.

trefwoorden hersenontwikkeling, populatieonderzoek, prenatale factoren