Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 125 - 131

Korte bijdrage

Ernstige, therapieresistente tardieve dyskinesie: is diepe hersenstimulatie een behandeloptie?

C.L. Mentzel, D.E. Tenback, M.A.J. Tijssen, P.N. van Harten

achtergrond Tardieve dyskinesie of dystonie (td) is een bijwerking van dopaminereceptorblokkerende medicatie, veelal antipsychotica. Een kleine subgroep krijgt een ernstige invaliderende medicamenteus therapieresistente vorm.
doel De effecten en bijwerkingen van diepe hersenstimulatie (dbs) bij deze subgroep in kaart brengen.
methode De zoektermen ‘tardive’ en ‘deep brain stimulation’ in PubMed en Embase leverden 19 artikelen met 52 patiënten op. De gemiddelde verbetering op de Burke Fahn Marsden Dystonia Rating Scale, de Abnormal Involuntary Movement Scale en de Extrapyramidal Symptoms Rating Scale werd berekend.
resultaten De verbetering op alle schalen was significant (p < 0,00001) met een gemiddelde verbetering van 67 tot 78%. Van de patiënten had 4% een recidief van hun psychiatrische klachten.
conclusie dbs is een effectieve behandeling voor ernstige therapieresistente td. De bijwerkingen lijken beperkt. Echter, de evidentie is laag omdat de conclusie gebaseerd is op case reports en kleine studies zonder randomisatie of blindering.

trefwoorden diepe hersenstimulatie, dystonie, tardieve dyskinesie