Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 11, 708 - 716

Oorspronkelijk artikel

Criteria voor opname van volwassenen met anorexia nervosa op een interne afdeling van een algemeen ziekenhuis; enquête onder internisten

G.E. van Son, R. Quek, A.J Fogteloo, E.F. van Furth

achtergrond Anorexia nervosa (an) is geassocieerd met diverse levensbedreigende complicaties, die soms reden geven tot een opname in een algemeen ziekenhuis. Een goed functionerende ketenzorg tussen psychiatrie en algemene geneeskunde is daarom van belang.
doel Het verwerven van inzicht in de factoren die meespelen bij de beslissing van internisten om een patiënt met anorexia nervosa op somatische gronden op te nemen in een algemeen ziekenhuis.
methode Internisten en artsen in opleiding tot specialist (aiossen) interne geneeskunde vulden een vragenlijst in over mogelijke somatische opnamecriteria en de grenswaarden daarvan. Tevens beoordeelden zij twee fictieve casussen. Daarnaast werd gevraagd naar andere factoren die mogelijk van invloed zijn op de opname, de attitude en de kennis en behoefte aan een richtlijn. Dataverzameling vond plaats op het jaarlijkse congres voor internisten in Maastricht.
resultaten In totaal vulden 78 respondenten de vragenlijst in van wie 47% internist en 53% aios. De respondenten hadden meeste overeenstemming over de volgende opnamecriteria (top 5): serumconcentratie kalium (grenswaarde < 2,5 mmol/l meest gekozen), ritmestoornis op het ecg, hypoglykemie, hartslag (met grenswaarde < 40 slagen per minuut) en verlengd qt-interval op het ecg. Bij een casus met lichtere klachten speelde attitude ten opzichte van de patiëntengroep een rol bij de beslissing tot opname. Slechts 10% van de respondenten was op de hoogte van het bestaan van de Multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen.
conclusie Over een aantal criteria was consensus onder internisten en aiossen interne geneeskunde, maar er bleek veel variatie te bestaan in gehanteerde afkappunten. Bij een beslissing tot opname kan attitude een rol spelen. Er blijkt behoefte aan een goed geïmplementeerde richtlijn waarin ook aandacht zou moeten zijn voor de verwachte resultaten en coöperatie van de patiënt.

trefwoorden anorexia nervosa, complicaties, enquête, internisten, opnamecriteria