Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 8, 496 - 504

Oorspronkelijk artikel

Migranten, familiaire kwetsbaarheid voor psychiatrische stoornissen en schizotypische persoonlijkheidskenmerken

O. van der Stelt, D. Boubakri, M. Feltzer

achtergrond De incidentie van schizofrenie en gerelateerde psychotische stoornissen is opmerkelijk verhoogd onder bepaalde migrantengroepen en etnische minderheden. De associatie tussen migrantenstatus en risico op psychosen is echter nog niet goed begrepen.
doel Beter inzicht verkrijgen in de verhoogde risicostatus van migranten, door onderzoek van de afzonderlijke en gecombineerde effecten geassocieerd met migrantenstatus en een familiaire kwetsbaarheid voor psychiatrische stoornissen op schizotypische persoonlijkheidskenmerken.
methode Dwarsdoorsnedeonderzoek bij twee niet-klinische steekproeven van 62 Marokkaanse migranten en 41 Nederlandse niet-migranten, die geclassificeerd werden op basis van een familiegeschiedenis van psychiatrische stoornissen. Zelfrapportagevragenlijsten werden gebruikt om schizotypische persoonlijkheidskenmerken te meten, evenals middelengebruik, gevoelens van angst of depressie en percepties van etnische discriminatie.
resultaten Marokkaanse migranten met een familiaire kwetsbaarheid vertoonden opmerkelijk sterkere schizotypische persoonlijkheidskenmerken dan Marokkaanse migranten zonder familiaire kwetsbaarheid, die op hun beurt niet significant verschilden van de Nederlandse niet-migranten. Ook rapporteerden migranten met een familiaire kwetsbaarheid hogere niveaus van middelengebruik, gevoelens van angst of depressie en percepties van etnische discriminatie, wat nauw samenhing met de sterkte van hun schizotypische kenmerken.
conclusie Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat primair migranten die zowel intrinsiek kwetsbaar zijn als chronisch zijn blootgesteld aan stressvolle sociale omgevingen, in het bijzonder etnische discriminatie, een verhoogd risico lopen op psychosen en andere psychiatrische stoornissen.

trefwoorden etnische minderheid, familiaire kwetsbaarheid, hoog risico, persoonlijkheid, psychosen