Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 165 - 175

Oorspronkelijk artikel

Kortdurende klinische dialectische gedragstherapie voor de borderlinepersoonlijkheidsstoornis: ontwerp van programma en resultaten pilotstudie

L.M.C. van den Bosch, R. Sinnaeve, M. Nijs

achtergrond Ambulante dialectische gedragstherapie (dgt) helpt patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag onder controle te brengen. Het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma heeft een kortdurend klinisch dgt-programma (14 weken) ontwikkeld, gericht op snellere reductie van deze borderlinesymptomen.
doel Onderzoeken van de effectiviteit van dit dgt-programma middels een pilotstudie, als voorbereiding op een gerandomiseerde trial waarin het effect van kortdurende klinische dgt vergeleken zal worden met standaard ambulante dgt.
methode Begin- en eindmetingen bij 39 vrouwelijke patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis die deelnamen aan het klinische dgt-programma werden vergeleken. Onderzocht werden (para)suïcidaal gedrag, uitval, ernst van de borderlineproblematiek en de kwaliteit van leven.
resultaten De ernst van de borderlineproblematiek, met name op relationeel vlak, nam significant af. Er werd geen significante afname van (para)suïcidaal gedrag gevonden. Het aantal uitvallers was hoger dan in vergelijkbare studies.
conclusie Kortdurende klinische dgt had een positief effect op borderlineproblematiek, maar leidde niet tot een significante afname van (para)suïcidaal gedrag. Middels een geran-domiseerde trial zal onderzocht worden of deze aangepaste vorm van dgt, vergeleken met ambulante dgt, tot een snellere afname van suïcidaal en automutilatief gedrag kan leiden.

trefwoorden automutilatie, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, dialectische gedragstherapie, DGT, klinische psychotherapie, suïcidaliteit