Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 10, 853 - 860

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

achtergrond Psychiatrische klachten komen vaak voor bij verpleeghuisbewoners. De psychiatrische expertise en ondersteuning verschillen per verpleeghuis. Uit internationale studies blijkt dat psychiatrische consultatie effectief kan zijn, maar in Nederland is nog nauwelijks onderzoek verricht.
doel Inventariseren voor welke patiënten een psychiatrisch consult wordt aangevraagd en bepalen of die consultatie positieve veranderingen teweegbrengt bij verpleeghuisbewoners en medewerkers.
methode Aangevraagde psychiatrische consulten werden geregistreerd en geanalyseerd.
resultaten Er werden 71 psychiatrische consulten geregistreerd. Het percentage vrouwen was iets hoger dan mannen, de gemiddelde leeftijd van patiënten was 74,0 jaar. Bij de betrokken patiënten bleek bij meer dan 75% sprake van agitatie/agressie of prikkelbaarheid, bij 65% van depressieve symptomen, bij 63% van angstklachten en bij 56% van ontremming. Uit een nameting bij 54 (76%) consulten bleken de psychiatrische symptomen sterk verminderd qua frequentie en ernst. Ook de ervaren werkdruk van verzorgenden bleek afgenomen.
conclusie De patiënten voor wie een consult werd aangevraagd, bleken te lijden aan ernstige problematiek en zeer vaak speelde agressie. Met een relatief eenvoudige interventie kon veel vooruitgang worden geboekt, met afname van agitatie, prikkelbaarheid, ontremming en psychotische symptomen. Een mogelijke verklaring voor het grote effect is de gebruikte consultatievorm: structureel, multidisciplinair en langer durend. Doordat een controlegroep ontbrak, kon nietworden vastgesteld of deze symptoomreductie alleen te verklaren is door de consultatie.

trefwoorden consultatie, geestelijke gezondheidszorg, liaison, neuropsychiatrische symptomen, ouderenpsychiatrie, verpleeghuis