Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 12, 895 - 903

Overzichtsartikel

Zeven visies op een psychiatrische stoornis

G. Meynen, A. Ralston

achtergrond Bij het ontwikkelen van een classificatiesysteem voor mentale stoornissen, zoals de dsm-5, is het van belang te weten wat een mentale stoornis is. Maar ook in de spreekkamer en in het wetenschappelijk onderzoek speelt dit punt steeds opnieuw.
doel Een overzicht geven van belangrijke visies op psychiatrische stoornissen en deze visies kritisch bespreken.
methode Bespreking van recente literatuur met een nadruk op filosofische studies naar het psychiatrisch ziektebegrip.
resultaten Geen van de besproken visies geeft afdoend antwoord op de vraag hoe een psychiatrische stoornis gedefinieerd en afgebakend moet worden. Elk van de visies lijkt tegelijkertijd waardevolle punten te bevatten en accenten te leggen die een zinvol perspectief op de psychiatrie kunnen geven.
conclusie Het begrip ‘psychiatrische stoornis’ is complex. De invulling die er impliciet of expliciet aan gegeven wordt, heeft grote gevolgen. Het is een taak ook van de psychiatrie zelf dit begrip zo veel mogelijk te verhelderen.

trefwoorden filosofie, medisch model, psychiatrische stoornis, ziektebegrip