Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 5, 265 - 273

Oorspronkelijk artikel

Wordt het probleemgedrag bij aanmelding in de loop der jaren erger? Een onderzoek bij jeugdigen verwezen naar de ambulante ggz

A.H. Vegter, J.W. Veerman, R.E. de Meyer

achtergrond Onderzoek naar verschillen in de ernst en de complexiteit van emotionele problemen en gedragsproblemen van jeugdigen bij aanmelding voor geestelijke gezondheidszorg over de jaren is schaars. Gegevens hierover zijn belangrijk om het zorgaanbod af te stemmen op de vraag.
doel Meer zicht verkrijgen op een eventuele toename van emotionele problemen en gedragsproblemen bij aanmelding van jeugdigen in de jeugd-ggz over een periode van 6 jaar.
methode Wij onderzochten bij 123 jeugdigen (1999) en bij 149 jeugdigen (2005) aard, ernst en complexiteit van hun probleemgedrag bij aanmelding zoals gerapporteerd door ouders met de Child Behavior Checklist (cbcl); tevens vond dossieronderzoek plaats om achtergrondkenmerken te achterhalen.
resultaten Over het algemeen was er in 2005 een lichte daling in de ernst van de aanmeldingsproblematiek ten opzichte van 1999; deze was wat betrof de schaal ‘Sociale problemen’ ook statistisch significant. Tevens leek het erop dat de complexiteit eveneens afnam over de jaren. De ernst op de schaal ‘Delinquent gedrag’ bleek bij de 12-18-jarigen in 2005 gestegen, terwijl deze problematiek bij de 4-11-jarigen was gedaald.
conclusie Het probleemgedrag bij aanmelding van jeugdigen in de jeugd-ggz zoals gerapporteerd door ouders neemt over de jaren niet toe, maar neemt eerder af.

trefwoorden jaartrends, jeugd-ggz, probleemgedrag bij aanmelding