Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 10, 683 - 694

Oorspronkelijk artikel

Rehabilitatieonderzoek in Nederland; overzicht van onderzoek en synthese van recente bevindingen

H. Michon, J. van Weeghel

achtergrond Er is een groeiend aantal interventies die de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek (inclusief ernstige verslaving) beogen te bevorderen. De afgelopen jaren is het onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies toegenomen in Nederland. Ook is bekend dat de kennis hiaten vertoont. Het ontbreekt echter aan een overzicht en synthese van de bevindingen.
doel Een synthese bieden van de onderzoekskennis die de afgelopen jaren is verzameld over de resultaten van genoemde rehabilitatieprogramma’s en -interventies.
methode Systematische zoekactie in onderzoeksdatabases en -literatuur beperkt tot Nederland, vanaf 2000 tot 2007.
resultaten Van de 29 gevonden studies naar interventies die genoemde participatie als primair doel hadden, waren er 23 afgerond. Interventies die effectief waren volgens een longitudinale, vergelijkende gecontroleerde studie waren: de individuele rehabilitatiebenadering, individuele plaatsing en steun en lotgenotengroepen. Voor geen enkele interventie was de benodigde kenniscyclus (probleem verkennen, interventie ontwikkelen, evalueren, systematisch implementeren, grootschalig verspreiden) volledig doorlopen.
conclusie Onderzoek naar de effectiviteit van interventies die de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek beogen te ondersteunen is in het afgelopen decennium sterk gegroeid in Nederland, zowel in omvang als in kwaliteit. Voor de invulling van genoemde kenniscyclus is een programmeringsstudie nodig, waarvoor hier enkele handvatten geschetst worden.


trefwoorden ernstige en langdurige psychische stoornissen, kennissynthese, maatschappelijke participatie, rehabilitatie, review