Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 445 - 454

Essay

Wetenschapsfilosofie op de werkvloer

A.S.G. Ralston

achtergrond In de heersende visie beschouwt men de psychiatrie als een vak dat stoelt op twee afzonderlijke wetenschappelijke methoden: natuur- en geesteswetenschappen. Men veronderstelt dat hier sprake is van gescheiden domeinen en kenwijzen. Psychiatrische en psychologische theorieën worden doorgaans op één van deze twee wetenschappen gegrondvest, hetgeen leidt tot een voortdurend dualisme in de psychiatrie. Dit ervaren sommigen als problematisch.
doel Een methodische bijdrage geven over de wetenschapsfilosofische grondslagen van de psychiatrie.
methode
Bekritiseren van de filosofische en theoretische dichotomisering aan de hand van recente wetenschapsfilosofie. Introduceren van twee methoden die een andersoortige analyse beloven: values-based practice en actor-network theory.
resultaten
Mede aan de hand van korte voorbeelden wordt getoond hoe beide methoden in samenspel productief kunnen zijn voor de psychiatrie.
conclusie
Values-based practice en de actor-network theory bieden een uitgang uit de patstellingen van de door professionals gedomineerde strijd tussen geest- en natuurwetenschap. Daarnaast leveren ze empowerment voor de professional door legitimatie niet te ontlenen aan het valse beeld van de dichotome wetenschapsvisies, maar aan een normatieve professionaliteit.

trefwoorden filosofie, psychiatrie, waarden, wetenschap