Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 465 - 465

Metabolic effects of pychotropic drugs

Algemene psychiatrie

Metabolic Effects of Psychotropic Drugs. In de Serie: Modern Trends in Pharmacopsychiatry. Vol 26

Thakore, J. (Red.), & Leonard, B.E. (Red.)

Karger, Basel 2009 134 pagina 's, ISBN 978-3-8055-9001-3, € 68,50

Mensen met ernstige psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie, bipolaire stoornis en depressie hebben een slechtere algemene gezondheid en een verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene bevolking. Naast een verhoogd risico op suïcide wordt de verhoogde mortaliteit vooral verklaard door meer cardiovasculaire ziekte. Mensen met psychiatrische stoornissen hebben frequenter een cluster van potentieel veranderbare cardiovasculaire risicofactoren zoals overgewicht en obesitas, roken, diabetes, hypertensie en dyslipidemie. Antipsychotica en andere psychotrope medicatie kunnen gewichtstoename induceren en andere cardiovasculaire risicofactoren negatief beïnvloeden. Patiënten met een psychiatrische stoornis hebben minder toegan tot somatische zorg en preventieve acties. Dit boek is een onderdeel van de reeks ‘Modern trends in pharmacopsychiatry’. Het poogt een overzicht te geven over de snel groeiende literatuur over de samenhang tussen psychiatrische stoornissen, de behandeling ervan en metabole effecten. In verschillende hoofdstukken worden de gegevens bij verschillende psychiatrische stoornissen en de behandeling ervan nagegaan. Globaal is dit een overzichtelijk, verzorgd en goed geschreven boek met teksten van bekende auteurs. Het doelpubliek is de psychiater, maar ook somatici zoals de huisarts, de diabetoloog en de cardioloog zouden geïnformeerd moeten worden over de cardiale en metabole risico’s bij deze groep patiënten. De sterkte van dit boek is dat alle belangrijke stoornissen worden besproken. Een zwakte is dat sommige hoofdstukken vrij specialistisch zijn, terwijl andere iets te oppervlakkig zijn en een aantal recentere bevindingen niet weergeven. Het meest problematisch is het hoofdstuk over glucoseafwijkingen in samenhang met antipsychotica. Een potentiële bias mag niet worden genegeerd, aangezien de auteur ervan werknemer is van een bedrijf dat antipsychotica produceert. Ook ontbreekt in het boek een algemeen overzicht van cardiovasculair risico, de preventie ervan en cardiovasculaire mortaliteit bij mensen met psychiatrische stoornissen. Voor de klinische praktijk is het hoofdstuk van R. Holt over screening en follow-up het relevantst.Het benadrukt het belang van goede controle en behandeling, die echter in de routinepraktijk vaak nog ontbreken. Bij de publicatie van dit boek werden de recente Europese richtlijnen voor screening en monitoring van de Europese psychiaters, diabetologen en cardiologen net gemist (De Hert e.a. 2009). De voorbije jaren verschenen verschillende boeken over dit onderwerp. Dit boek zal gezien de prijs zijn weg eerder vinden naar bibliotheken dan naar de individuele arts.

Literatuur

Hert, M. De, Dekker, J.M., Wood, D., e.a. (2009). Cardiovascular disease and diabetes in people with severe mental illness position statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC). European Psychiatry, 24, 412-424.

M. De Hert