Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Het inrichten van een opleidingsplaats voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie

E.E. Vleugel, R.C. Van Der Mast, M.L. Stek

W-106

inhoud van de workshop Vanaf januari 2011 zullen aios psychiatrie worden opgeleid volgens het gemoderniseerde opleidingsplan psychiatrie: Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (hoop). De opleiding bestaat dan uit tweeënhalf jaar 'algemene psychiatrie' en twee jaar 'aandachtsgebied'. Aios worden dan opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater, volwassenenpsychiater of ouderenpsychiater, wat een 'interne aantekening' voor het betreffende aandachtsgebied oplevert binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie naast de registratie als psychiater. De opleiding binnen het aandachtsgebied is een deel van de opleiding waarvoor een aparte erkenning moet worden aangevraagd en waarvoor de aanwezigheid van een 'opleider aandachtsgebied' een vereiste is. De komende jaren zullen demografische verschuivingen in de bevolkingsopbouw de behoefte aan ouderenpsychiaters aanzienlijk doen toenemen, terwijl voor de ouderenpsychiatrie de organisatie van een opleiding in het aandachtsgebied nieuw is en de praktijk daarvan weerbarstig kan zijn. De regelgeving op gebied van de opleiding blijkt allerminst toegankelijk voor relatieve buitenstaanders en maakt het moeilijk om in te schatten of het aanvragen van een opleidingserkenning voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie binnen de eigen instelling kansrijk is. Bovendien vergt het opzetten van een nieuwe opleidingsplaats (ouderenpsychiatrie) veel organisatiewerk en draagvlak bij diverse partijen en betrokkenen om inspanningen voor de opleiding te leveren. In deze workshop wordt getracht u wegwijs te maken in de regelgeving die de opleiding voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie betreft. Daarnaast worden specifieke aspecten van de opleiding(seisen) toegelicht. Verder zal aandacht worden besteed aan de te volgen procedure voor een erkenningsaanvraag van een opleidingsplaats.
vorm De sessie bestaat uit een combinatie van informatieoverdracht en interactie.
leerdoelen Aan het eind van de sessie worden de deelnemers geacht meer begrip te hebben van de regelgeving op het gebied van de opleiding tot (ouderen)psychiater en van de randvoorwaarden om deze te kunnen vormgeven. Zij weten dan wat de opleiding in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie behelst, welke route de aanvraag tot erkenning van een opleidingsplaats doorloopt en waar welke informatie over regelgeving en opleidingserkenningen te vinden is.

Literatuur

Hengeveld, M.W., Vleugel, L., Gaag, R.J. van der, e.a. (2009). HOOP; Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie. Utrecht: de Tijdstroom.