Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Model-free fMRI-analyse van stemmen ter opsporing van de bijbehorende neurale netwerken

J. Looijestijn, R.S. Goekoop, J.D. Blom, K.M. Diederen, I.E.C. Sommer, H.W. Hoek, R.S. Kahn

P-23

achtergrond Verbale akoestische hallucinaties (vah) zijn een prominent en vaak therapieresistent symptoom van schizofrenie en diverse andere psychiatrische stoornissen. Conventionele (model-based) fmri-analysetechnieken resulteren in een incompleet beeld van de hersenfunctie rondom vah. Met zogenaamde model-free analyses is het mogelijk een completer beeld te vormen van de hersenfunctie in de periode rondom de bewuste gewaarwording van vah.
doel Het verkrijgen van inzicht in de keten van neurofunctionele gebeurtenissen welke leiden tot vah. In een latere fase van het onderzoek kan deze kennis worden toegepast om bij individuele patiënten een neuroanatomisch interventiefocus te voorspellen (bijvoorbeeld voor transcraniële magneetstimulatie).
methoden Zeventig psychotische patiënten registreerden het optreden van vah door in een ballon te knijpen gedurende een fmri-scan. De scandata werden geanalyseerd door middel van zowel model-based als model-free analysetechnieken. Model-free analyse leverde een serie activatiegebieden op met onderlinge functionele relaties. Deze relaties werden afgebeeld in de vorm van een netwerk van correlaties. De afzonderlijke elementen van dit netwerk werden in relatie gebracht met fenotypische kenmerken van hallucinaties.
resultaten De voorlopige resultaten laten zien dat model-free analyse in staat is om hallucinatiegerelateerde hersengebieden op te sporen. Verschillende communicerende functionele netwerken komen overeen met verschillende fenotypische kenmerken van vah.
conclusie Het onderzoek verschaft inzicht in de keten van neurofunctionele gebeurtenissen die leiden tot vah, met als doel deze kennis in een later stadium toe te passen voor het gebruik van lokale interventietechnieken.