Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Internet-based assessment van psychiatrische problematiek in de (huisartsen)praktijk

B.M. Siebelink, B.M. Van Widenfelt

P-18

achtergrond In de (huisartsen)praktijk is goede signalering van psychische problemen bij kinderen essentieel. Daarvoor is diagnostiek met voldoende onderscheidend vermogen nodig die makkelijk en snel ingezet kan worden. Duidelijk moet worden wie hulp nodig heeft en welke hulp dat moet zijn. De screeningsvragenlijsten die op dit moment daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Strength and Difficulties Questionnaire (sdq) (Goodman 1997) bieden te weinig specifieke informatie. (Semi)gestructureerde interviews in aanvulling op screeningslijsten kosten ofwel veel tijd om in te vullen, of inzet van (kostbare) deskundigen. Afname via internet van een semigestructureerd interview waarbij ouders en kind thuis zelfstandig gegevens kunnen aanleveren, zou een goedkope en snelle manier zijn. Door daarbij gebruik te maken van grote aantallen referentiegegevens kan op een meer betrouwbare en onderbouwde wijze antwoord gegeven worden op de vraag óf en zo ja welke hulp voor welke kinderen noodzakelijk is, met minimale inzet van clinici.
doel De bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit nagaan van de internetafname van de Development And Well Being Assessment (dawba) (Goodman e.a. 2000) als screeningsinstrument in de huisartsenpraktijk en in het aanmeldingstraject van een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling.
methoden De dawba is via internet afgenomen na eerste aanmelding bij een kinderen jeugdpsychiatrische instelling en in het kader van een consult bij de huisarts, bij ouders, kinderen en hun leerkracht. De uiteindelijke indicaties voor aanwezige psychiatrische stoornissen uit de dawba zijn zowel vergeleken met gegevens van de sdq als met uiteindelijke, onafhankelijk hiervan gestelde classificaties. Ook de betrouwbaarheid van de dawba-indicaties tussen verschillende gebruikers is onderzocht.
resultaten Er is goede overeenstemming tussen vastgestelde stoornissen en indicaties op basis van dawba alleen, beter dan op basis van sdq alleen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is goed en het gebruiksgemak is groot.
conclusie Gebruik van de dawba via internet vormt een belangrijke aanvulling op het gebruik van de sdq alleen en is een effectieve en efficiënte manier om verwijzing naar en diagnostiek binnen de ggz te ondersteunen.

Literatuur

Goodman, R., Ford, T. & Richards, H. (2000). The Development and Well-Being Assessment: Description and initial validation of an integrated assessment of child and adolescent psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 645-655.