Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Diagnostiek in discussie in de forensische psychiatrie: psychotische stoornissen

H.J.C. Van Marle, J.D.M. Van Dongen

S-16

toelichting Bij sommige schizofrene patiënten binnen de forensische psychiatrie is er comorbiditeit in de vorm van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Deze laatste stoornis is vaak al eerder aanwezig dan de eerste en bepaalt mede de aard van het gewelddadig gedrag. Gewelddadig gedrag dat voortvloeit uit de schizofrenie wordt tegelijkertijd met de stoornis aangepakt; bij de as-ii-comorbiditeit dient de behandeling zich ook apart te richten op de antisociale gedragsstoornissen. Deze maken de patiënt extra gevoelig voor omgevingsinvloeden die een specifieke invloed doen gelden en hebben dan ook eigen, volwaardige interventies nodig. Bij deze gevallen is het noodzakelijk de mogelijkheid van simuleren van meet af aan uit te sluiten.
leerdoelen Aan het einde van de sessie hebben de deelnemers inzichten in subgroepen daders verkregen en kunnen zij omgevings- en situatieve factoren onderscheiden. Er wordt geleerd dat indicaties tot behandeling zich niet mogen beperken tot behandeling van uitsluitend het toestandsbeeld. Simulatie dient een vast onderdeel van de differentiaaldiagnose te zijn.