Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Complex trauma bij pleegkinderen

C.S. Jonkman, E.A. Bolle, H. Van Harten-Hoogendam, F. Boer, R.J.L. Lindauer

P-7

achtergrond Het National Child Traumatic Stress Network (nctsn) heeft het begrip 'complex trauma' omschreven als de herhaaldelijke blootstelling aan trauma's in de kindertijd die plaatsvinden binnen het opvoedsysteem. Een populatie waarbinnen dit type trauma zeer frequent voorkomt, is de populatie pleegkinderen. Een groot deel van de pleegkinderen wordt voortdurend mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Bij pleegkinderen is vaak sprake van partiële ptss, aangevuld met diverse andere symptomen. Mogelijk past deze pathologie binnen het kader van de domeinen van ptss-klachten, na complex trauma, zoals beschreven door het nctsn.
doel Het doel van de studie is om te zien of de diverse psychopathologie van de pleegkinderen past binnen het kader van probleemgebieden na complex trauma.
methoden Alle kinderen aangemeld voor therapeutische pleegzorg vanaf 2008 (n = 100) zijn meegenomen in de studie. Allereerst is nagegaan hoeveel pleegkinderen zijn blootgesteld aan complex trauma in de kindertijd, oftewel slachtoffer zijn van kindermishandeling. De Maltreatment Checklist (mcs), ontworpen op basis van Barnetts definitie van kindermishandeling (1993), wordt gebruikt om te screenen op kindermishandeling. De resultaten worden vergeleken met het aantal pleegkinderen bij wie ptss wordt gerapporteerd, gemeten met traumascreeningslijsten (Trauma Symptom Checklist for Children (tscc) en Trauma Symptom Checklist for Young Children (tscyc)). Voor de inventarisatie van psychopathologie worden verschillende gedragsvragenlijsten en -interviews afgenomen.
resultaten Uit de Maltreatment Checklist blijkt dat vrijwel alle kinderen zijn blootgesteld aan complex trauma. Bij slechts een gering percentage kinderen bleek er op grond van onderzoek met de traumascreeningslijsten sprake te zijn van ptss. Wel werd een grote variëteit aan andere symptomen gevonden.
conclusie Bij pleegkinderen komt partiële ptss veel voor, aangevuld met andere klachten zoals hechtings- en gedragsproblemen, angstige gevoelens en depressie. Deze aanvullende symptomen passen binnen het kader dat het nctsn heeft opgesteld om symptomen na complex trauma te herkennen. Hoewel de kinderen niet gediagnosticeerd worden met ptss aan de hand van de huidige screeningslijsten, zijn de klachten mogelijk wel het gevolg van de complexe trauma's die zij hebben ervaren.

Literatuur

Barnett, D., Manly, J.T. & Cicchetti, D. (1993). Defining Child Maltreatment: The interface between policy and research. In Cicchetti, D. & Toth, S.L. (eds.). Advances in applied developmental psychology: child abuse, child development and social policy. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corp., pp. 7-73.