Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Acute kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam anno 2008

L.M. Dil, P.J. Vuijk

P-1

achtergrond Verschillende diensten verlenen hulp aan kinderen in crisissituaties. Er is weinig bekend over de psychiatrische problematiek die hierbij komt kijken, noch over de omstandigheden of over de interventies.
doel Inzicht verkrijgen in de prevalentie van psychiatrische stoornissen, de sociodemografische kenmerken en type interventies.
methoden Data over klinische en demografische gegevens werden verkregen aan de hand van 422 consulten die in 2008 gedaan werden door het Mobiele Crisis Team (mct), een acuut kinder- en jeugdteam van een grote ggz-instelling in Amsterdam.
resultaten Er komen veel psychiatrische stoornissen voor bij de kinderen, vooral in de vorm van gedragsproblemen. Een groot deel van de crises staat echter in het teken van reacties op hoog oplopende spanningen in de thuissituatie, onder andere onder invloed van psychiatrische problematiek van ouders of huiselijk geweld. Een substantiële groep valt door de mazen van het net van de hulpverlening en wordt meerdere keren gezien door het mct. Circa 40% van de kinderen wordt tijdelijk uit huis geplaatst in een jeugdopvanghuis of binnen het steunsysteem. Een psychiatrische opname of consult komt zelden voor.
conclusie Er worden veel psychiatrische stoornissen gezien bij kinderen, merendeels in reactie op hoog oplopende spanningen in de thuissituaties. Er kan dan sprake zijn van psychiatrische problemen bij ouders of huiselijk geweld. De meest voorkomende interventie is een tijdelijke uithuisplaatsing in de jeugdzorg of binnen het steunsysteem. Een substantiële groep jongeren valt door de netten van de beschikbare hulpverlening.

Literatuur

Edelsohn, G.A. (2006). Hallucinations in children and adolescents: considerations in the emergency setting. American Journal of Psychiatry, 163, 781-785. Healy, E., Saha, S., Subotsky, F., e.a. (2002). Emergency presentations to an inner-city adolescent psychiatric service. Journal of Adolescence, 25, 397-404. Starling, J., Bridgland, K. & Rose, D. (2006). Psychiatric emergencies in children and adolescents: an Emergency Department audit. Australasian Psychiatry, 14, 403-407.