Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep

D. Snippe, M.F. Van Vreeswijk

C-71

inhoud van de cursus Bij interpersoonlijke psychotherapie in een groep (ipt-g) worden de vier focussen van de ipt toegepast in een ambulante kortdurende groepstherapie (Snippe 2009). ipt is een kortdurende individuele psychotherapie die door Klerman e.a. (1984) is ontwikkeld. In Nederland is het een van de evidencebased methoden voor de behandeling van depressie, die steeds vaker wordt opgenomen in de zorgprogramma's voor stemmingsstoornissen. Voor een behandeling met ipt wordt gekozen als er sprake is van een stressvolle gebeurtenis, die mede aanleiding is voor het (weer) krijgen van een depressie. Een belangrijk onderdeel van deze vorm van psychotherapie is het werken met een focus. Er zijn vier verschillende focussen: rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering en interpersoonlijke sensitiviteit. Voor de start van de groepstherapie wordt het focus in drie individuele voorbereidende gesprekken vastgesteld. De groepstherapie is semigestructureerd. In de beginfase wordt structuur aangeboden door middel van een kennismakingsoefening, psycho-educatie en het gebruiken van een sociogram. Naarmate de groep vordert, wordt er steeds meer groepsdynamisch gewerkt. Deze vorm van kortetermijngroepspsychotherapie heeft een duur van veertien wekelijkse zittingen en twee follow-upsessies. In een pilot bij negen groepen (n = 60) werden drie keer vragenlijsten afgenomen: de eerste keer voor de start van de groepstherapie, de tweede keer aan het einde van de behandeling, voor de 14e zitting, en de derde keer bij de laatste follow-up, zeven maanden na het beëindigen van de groepstherapie. Aan het einde van de behandeling was er sprake van een significante vermindering van de depressieve symptomen, een verbetering van de (geestelijke) gezondheid en een verandering in de copingstijl. Deze significantie wordt ook gevonden bij de laatste meting, zeven maanden na het beëindigen van de groepstherapie.
vorm Presentatie over de theorie en de werkwijze bij ipt-g en het oefenen van vaardigheden door middel van groepssimulatie.
leerdoelen Kennismaken met de theoretische uitgangspunten en de werkwijze van ipt-g.

Literatuur

Klerman, G.L. & Weissman, M.M. (1984). Interpersonal Psychotherapy for Depression. New York: Basic Books. Snippe, D. (2009). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wilfley, D.E., MacKenzie, K.R. & Welch, R.R. (2000). Interpersonal Psychotherapy for Group. New York: Basic Books.