Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Zwangeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen: het risico op kindermishandeling

K.M. Koorengevel, M.E. Raats, A.J. Schneider, E. Ammerlaan, I. Van Engelenburg

CB-178

toelichting De nieuwe Meldcode Artsen en Kindermishandeling, die september 2008 door de knmg werd uitgegeven, stelt dat elke arts die een (vermoeden van) kindermishandeling constateert, moet handelen. Het uitgangspunt is 'spreken, tenzij'. Een psychiater die patiënten in zorg heeft met kinderen óf die anderszins de zorg dragen over een minderjarige, óf die zwanger zijn, dient dus steeds ook het welzijn van deze minderjarige(n) en risicofactoren voor het optreden van kindermishandeling te evalueren, zoals psychiatrische problematiek bij de ouder, ernstig middelenmisbruik en slechte psychosociale omstandigheden. In deze bespreking zullen drie gevalsbeschrijvingen toegelicht worden door de psychiater, de gynaecoloog, een medewerker van de Raad van de Kinderbescherming en de ggd. In geval van (een vermoeden van) kindermishandeling is samenwerking tussen verschillende instanties van essentieel belang.
leerdoelen Aan het eind van de sessie moet de deelnemer in staat zijn een inschatting te maken van het mogelijke risico op kindermishandeling bij zwangeren met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en handvatten hebben om hierop in de praktijk te handelen.