Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 1, 9 - 16

Oorspronkelijk artikel

Persoonlijkheidskenmerken bij patiënten die volledig hersteld zijn van een depressieve stoornis

S. Wilson, S. van Loo, T. Geuens, S.J. Claes

achtergrond Het psychobiologisch persoonlijkheidsmodel ontwikkeld door Cloninger omvat vier dimensies van temperament en drie dimensies van karakter. Studies hebben aangetoond dat deze persoonlijkheidsdimensies verschillen tussen patiënten die lijden aan een depressie en controlepersonen zonder depressie.
doel Nagaan of er verschillen bestaan in persoonlijkheidskenmerken tussen personen die in het verleden een depressieve episode doormaakten en daarvan volledig herstelden, en personen die nooit depressief geweest zijn.
methode De persoonlijkheidsdimensies van 40 patiënten in remissie met een voorgeschiedenis van depressie en 49 gezonde controlepersonen werden bepaald door gebruik te maken van de Nederlandstalige vragenlijst van de Temperament and Character Inventory (tci).
resultaten De patiënten in remissie vertoonden een significante verhoging op de temperamentschaal 'leedvermijdend' en een statistisch significante daling van de karakterschaal 'zelfsturend' ten opzichte van controlepersonen. Deze verhoging gold eveneens voor de subschalen van 'leedvermijdend' en de verlaging gold ook voor vier van de vijf subschalen van 'zelfsturend'.
conclusie Patiënten in remissie vertonen ten opzichte van controlepersonen een duidelijk verschil in persoonlijkheidsprofiel zoals gemeten met de tci. Deze verschillen kunnen bijgevolg niet enkel worden gezien als een tijdelijk fenomeen tijdens de depressieve episode (state-effect). Of het afwijkende persoonlijkheidsprofiel een gevolg is van het doormaken van een depressie, dan wel een kwetsbaarheidsfactor die al bestond voor het optreden van de (eerste) depressie, kan uit dit onderzoek niet worden afgeleid.

trefwoorden depressieve stoornis, persoonlijkheidskenmerken, TCI