Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 7, 485 - 485

Reviews 2537cover

Mentale retardatie en ontwikkelingsstoornissen

Autism and Pervasive Developmental Disorders (2de druk)

Volkmar, F.R.

Cambridge University Press, Cambridge 2007 343 pagina's, ISBN 978-0521-54957-8, $ 45

Dit boek is de tweede, herziene editie van een waardevol werk dat de actuele stand van zaken opmaakt op het gebied van autisme en andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Men biedt hierbij tevens erkenning voor de inspanningen die de laatste decennia binnen dit onderzoeksdomein geleverd zijn. Voor lezers met een beperkte ervaring met en voorkennis over het functioneren en denken van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, vormt dit boek mogelijk een uitstekend houvast om een duidelijk en helder beeld te verkrijgen van het 'wat', het 'hoe' en het 'waarom' van deze stoornissen. Daarbij moet men als lezer wel bereid zijn zich echt in de materie te verdiepen: het gaat in dit boek immers niet om een verhalend getuigenis of een bundeling van casussen, maar om wetenschappelijke literatuur waarin men in heldere taal een actuele stand van zaken beschrijft. Voor onderzoekers en clinici die in het werkveld reeds een degelijke basis hebben opgebouwd over wat autismespectrumstoornissen nu precies zijn, kan dit werk niet alleen een opfrissing of actualisering betekenen van hetgeen men reeds aan bagage heeft. Het kan tevens - door de gedetailleerdheid van de informatie - de huidige kennis verdiepen en - door de breedheid van de informatie - de lezer ondersteunen in het werk binnen de eigen discipline. Professionals uit verschillende disciplines hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit boek, waardoor het verschillende perspectieven samenbrengt. Dit maakt dat de lezer tot een dieper inzicht kan komen, hetgeen vanzelfsprekend bijdraagt tot het werk van deze lezer binnen de eigen discipline. Men dient dan wel bereid te zijn om zich bijvoorbeeld te verdiepen in de farmacologische kant van het verhaal of om de stof vanuit een neurobiologische invalshoek te bekijken. Samenvattend: dit boek vormt een waardevolle bijdrage aan de actuele literatuur over autisme en andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Vanuit een multidisciplinaire invalshoek biedt men de lezer niet alleen een dieper inzicht, maar slaagt men er tevens in het denkproces van de laatstgenoemde te bevorderen. Kortom: een aanrader voor al wie met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis werkt of zich in deze problematiek wenst te verdiepen.

V. Louwage