Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 4, 205 - 215

Oorspronkelijk artikel

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek

E. de Jonge, H.L.I. Nijman, S.M.M. Lammers

achtergrond In de forensische psychiatrie is het zo betrouwbaar mogelijk inschatten van de recidiverisico's van patiënten cruciaal. Het risicotaxatie-instrument hkt-30 brengt zowel statische als dynamische risicofactoren in kaart. De dynamische risicofactoren zouden door behandeling ten goede moeten veranderen.
doel Onderzoeken of dynamische factoren veranderen tijdens tbs-behandeling.
methode De hkt-30 werd in totaal 984 maal gescoord bij tbs-patiënten in 3 verschillende forensisch psychiatrische centra, medio 2003-november 2006. Voor 513 patiënten gebeurde dat ten minste 1 maal, voor 313 2 maal of meer en voor 158 in 3 opeenvolgende jaren. Opdeling van de onderzoeksgroep in 'nieuwe', 'oude' en 'overgeplaatste' patiënten maakte het mogelijk te onderzoeken in welke fase van de behandeling de meeste verandering in scores plaatsvond.
resultaten Een groot deel van de scores op de dynamische risicofactoren, en daarmee ook de totaalscore, namen statistisch significant af, maar de absolute verschillen waren klein. De drie groepen patiënten verschilden niet veel van elkaar in mate van verandering.
conclusie De scores op de in theorie als veranderbaar veronderstelde risicofactoren verminderden naarmate de behandeling vorderde. Daarmee staat echter nog niet vast of dit ook daadwerkelijk een vermindering van het recidiverisico betekent.

trefwoorden dynamische risicofactoren, forensische psychiatrie, HKT-30, risicotaxatie, TBS