Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 3, 141 - 148

Overzichtsartikel

De debetzijde van het hedendaagse stressonderzoek in de psychiatrie

H.M. van Praag

achtergrond  Psychiatrische syndromen worden veelvuldig voorafgegaan door stressverschijnselen. Kardinale vraag voor de psychiatrie is of deze verschijnselen een pathogene rol spelen of dat ze moeten worden opgevat als epifenomenen.
doel  Nagaan of stressdiagnostiek in voldoende mate zorgvuldig is om met vrucht te kunnen onderzoeken of stress neurobiologische stoornissen die geassocieerd zijn met het ontstaan van een bepaalde psychopathologische toestand teweeg kan brengen.
methode  Analyse van de literatuur over het effect van stress op neurobiologische functies.
resultaten  Stressdiagnostiek voldoet in het algemeen niet aan de zorgvuldigheidseisen die noodzakelijk zijn voor vruchtbaar onderzoek naar de neurobiologische en psychiatrische consequenties van stress.
conclusie  Zekerheid over een mogelijk pathogene rol van stress in de psychiatrie kan alleen worden verkregen als wordt aangetoond dat stress neurobiologische veranderingen kan induceren die geassocieerd zijn met een bepaald psychiatrisch toestandsbeeld. Voor dergelijk onderzoek is zorgvuldige stressdiagnostiek een eerste vereiste. Het huidige stressonderzoek voldoet niet aan deze voorwaarde. De tekortkomingen zullen systematisch moeten worden aangepakt om biologischpsychiatrisch stressonderzoek de nodige scherpte te verschaffen.

 

trefwoorden neurobiologie, persoonlijkheid, stressdiagnostiek, stressmeting