Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 1, 7 - 19

Oorspronkelijk artikel

De posttraumatische stress-stoornis: bedrijfsrisico voor behandelaars?

A.J.M. Smith, W.Chr. Kleijn, J.A. Stevens

achtergrond In de literatuur over de posttraumatische stress-stoornis wordt gewaarschuwd voor nadelige effecten op behandelaars, zoals traumategenoverdracht, secundaire traumatisering en verplaatste traumatisering. Er is nauwelijks empirisch onderzoek naar het vóórkomen van deze reacties en de relatie tot ervaren werkbelasting.
doel Onderzoek naar de mate van belasting van behandeling van getraumatiseerde patiënten en naar de samenhang met kenmerken van de patiëntengroep en de ernst van de posttraumatische stress-symptomatologie. Daarnaast werden werkomgevingsfactoren onderzocht op hun bijdrage aan emotionele belasting en burnout.
methoden Vragenlijstonderzoek onder alle 129 medewerkers van een trauma-instituut.
resultaten De resultaten wijzen op een hoge ervaren emotionele belasting, samenhangend met het behandelen van getraumatiseerde patiënten. Er is een verband tussen emotionele belasting en angstreacties en heftigheid van de ptss-problematiek. Duidelijkheid over taak en verantwoordelijkheid spelen een stressmatigende rol. Bij burnout lijkt de verhouding van de medewerker tot de organisatie meer van invloed dan patiëntgebonden factoren.
conclusie Preventie lijkt vooral gericht te moeten zijn op reductie van het angstniveau in moeilijke werksituaties, op de ondersteunende rol van het team en duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden.

trefwoorden burnout, posttraumatische stress-stoornis, werkstress